Stanovy Nadačního fondu

 

S T A T U T

Nadačního fondu COMPATERNITAS

 

I. Název a sídlo

 

Název nadačního fondu zní: Nadační fond COMPATERNITAS. Sídlem Nadačního fondu

COMPATERNITAS (v textu statutu dále jen jako “Fond”) je Praha.

 

II. Zřizovatel

 

Zřizovatelem Fondu je občanské sdružení Spolek evangelických kazatelů se sídlem Jungmannova 9,

111 21 Praha 1, identifikační číslo 449 927 77.

 

III. Účel Fondu

 

Fond slouží k finanční pomoci rodinám evangelických kazatelek a kazatelů, které se ocitnou

v sociální nouzi.

IV. Správní rada Fondu

 

1. Statutárním orgánem Fondu je správní rada.

2. Správní rada spravuje majetek Fondu, řídí činnost Fondu a rozhoduje o všech záležitostech

Fondu.

3. Správní rada je tříčlenná. Správní rada volí ze svých členů svého.předsedu.

4. Jménem Fondu navenek jedná vždy předseda správní rady společně s dalším členem správní

rady. Podepisování jménem Fondu se děje tak, že k vyznačenému názvu Fondu připojí své

podpisy s uvedením funkce předseda správní rady a další člen správní rady.

5. Do výlučné působnosti správní rady náleží:

a) vydat statut Fondu a rozhodovat o jeho změnách,

b) schvalovat rozpočet a jeho změny,

c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření,

d) volit nové členy správní rady, nového revizora, případně členy dozorčí rady,

e) stanovit výši odměny za výkon funkce člena správní rady, revizora či event. dozorčí

rady,

f) odvolávat členy správní rady, revizora, případně členy dozorčí rady ze zákonem

stanovených důvodů.

6. Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné.

Nové členy správní rady zvolí správní rada vždy v dostatečném časovém předstihu před

ukončením svého funkčního období. Správní rada volí členy správní rady na návrh

zřizovatele.Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho

funkčního období, zvolí správní rada na uvolněné místo nového člena. Jeho funkční období

končí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě

zaniklo.

7. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je

bezúhonná a není ona ani osoba jí blízká k Fondu v pracovněprávním nebo obdobném

vztahu. Členem správní rady nemůže být fyzická osoba ani osoba jí blízká, které se

poskytují prostředky k plnění účelu Fondu.

8. Jednání správní rady svolává a řídí předseda správní rady. K rozhodnutí správní rady je třeba

souhlasu většiny jejích členů. Při hlasování je hlasovací právo členů správní rady rovné. Při

rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího.

9. Členství ve správní radě zaniká:

a) uplynutím funkčního období,

b) úmrtím,

c) odvoláním, přestane-li splňovat podmínky pro členství nebo porušil-li závažným

způsobem nebo opakovaně zákon o nadacích a nadačních fondech, tuto zakládací

listinu nebo statut Fondu,

d) odstoupením.

 

V. Revizor (dozorčí rada)

 

1. Dozorčí rada Fondu musí být zřízena, jestliže majetek Fondu převýší 5.000.000,--Kč.- Dozorčí

rada je kontrolním orgánem Fondu. Dokud majetek fondu nepřevýší 5.000.000,-Kč,

vykonává působnost dozorčí rady revizor.

2. Funkční období revizora je tříleté.Opětovné zvolení za revizora je možné. Nového revizora zvolí

správní rada vždy v dostatečném časovém předstihu před ukončením funkčního období

stávajícího revizora. Revizor je volen na návrh zřizovatele. Revizorem může být pouze

fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není ona ani osoba jí

blízká k Fondu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu. Revizorem nemůže být fyzická

osoba ani osoba jí blízká, které se poskytují prostředky k plnění účelu Fondu. Funkce člena

revizora je neslučitelná s funkcí člena správní rady.

3. Funkce revizora zaniká:

a) uplynutím funkčního období,

b) úmrtím,

c) odvoláním, přestane-li splňovat podmínky pro funkci revizora nebo porušil-li

závažným způsobem nebo opakovaně zákon o nadacích a nadačních fondech,

zakládací listinu nebo statut Fondu,

d) odstoupením.

4. Revizor (dozorčí rada) zejména:

a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a

správnost účetnictví, vedeného Fondem,

b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu Fondu,

c) dohlíží na to, zda Fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, zakládací

listinou a statutem Fondu,

d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,

e) nejméně jedenkrát ročně podává správní radě zprávu o výsledcích své kontrolní

činnosti.

5. Revizor (dozorčí rada) je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn zejména:

a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se Fondu,

b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy Fondu, pokud tak

neučiní předseda správní rady,

c) účastnit se jednání správní rady, přičemž mu musí být uděleno slovo, pokud o to

požádá.

6. Převýší-li majetek Fondu částku 5.000.000,--Kč, zvolí správní rada bez zbytečného prodlení na

návrh zřizovatele tříčlennou dozorčí radu. Okamžikem provedení volby dozorčí rady,

zaniká funkce zvoleného revizora Fondu.

 

  1.  

    VI. Použití majetku Fondu

 

1. Majetek Fondu může být použit pouze v souladu s účelem Fondu a podmínkami stanovenými

v zakládací listině a ve statutu Fondu, a to jako nadační příspěvek anebo k úhradě nákladů

souvisejících se správou Fondu.

2. Nadačním příspěvkem se rozumí vše, co je Fondem v souladu se zákonem, zakládací listinou,

jakož i statutem Fondu poskytnuto třetí osobě k účelu, pro který byl Fond zřízen.

3. Náklady související se správou Fondu musí Fond vést odděleně od nadačních příspěvků.

Náklady související se správou Fondu zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku Fondu, náklady na propagaci účelu Fondu a náklady související s provozem Fondu, včetně odměn za výkon funkce člena správní nebo dozorčí rady nebo revizora.

4. Nadační příspěvek poskytnutý Fondem v souladu s účelem Fondu je osoba, které byl poskytnut,

povinna použít v souladu s podmínkami stanovenými Fondem; jinak je povinna tento

nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené Fondem. Osoba,

které byl nadační příspěvek Fondem poskytnut, je povinna na požádání Fondu prokázat,

jakým způsobem a k jakému účelu byl užit.

5. Členům orgánů Fondu nebo revizorovi nelze nadační příspěvek poskytnout.

7. Pro omezení nákladů souvisejících se správou nadačního fondu je v souladu s § 22 odst. 1 z. č.

227/1997 Sb. na dobu nejméně pěti let stanoveno toto pravidlo: celkové roční náklady

Fondu související se správou Fondu nesmí převýšit 30% majetku nadačního fondu podle

jeho stavu k 31.12. téhož roku.

8. Fond nesmí vlastním jménem podnikat s výjimkou veřejných sbírek, kulturních, společenských a

vzdělávacích akcí.

 

VII. Pravidla konkrétní pomoci

 

1. Účel konkrétní pomoci vyhlašuje správní rada Fondu prostřednictvím inzerce v tiskovinách

publikovaných zřizovatelem, organizuje sbírky (převážně v rámci působení Českobratrské

církve evangelické) a o nově vyhlašované pomoci informuje dárce, kteří přispěli při

předchozích pomocných akcích.

2. V době mezi vyhlášenými pomocemi je možné do fondu přispívat. Správci fondu sdělí dárcům,

že jejich příspěvky budou využity při následně vyhlášené pomoci.

3. Z majetku Fondu nashromážděného mezi jednotlivými pomocemi lze využít pro nově

vyhlášenou pomoc finanční částku do výše, která nepřekročí 20 % finací darovaných na

účel nově vyhlášené pomocné akce.

 

VIII. Účetnictví a výroční zpráva

 

1. Fond vede účetnictví podle zákona o účetnictví.

2. Roční účetní závěrka Fondu musí být ověřena auditorem za kalendářní rok, v němž úhrn

celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných Fondem převýší 3.000.000,--Kč nebo pokud

majetek Fondu je vyšší než 3.000.000,--Kč.

3. Fond vypracovává výroční zprávu nejpozději do 6 měsíců po skončení uplynulého

(hodnoceného) kalendářního roku.

4. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti Fondu za hodnocený kalendářní rok, a to

zejména:

a) přehled majetku a závazků Fondu,

b) u jednotlivých nadačních darů poskytnutých Fondu v hodnotě nad 10.000,--Kč přehled

o osobách, které je poskytly; pokud dárce požaduje zachování anonymity, musí být

anonymita zachována,

c) přehled o použití majetku Fondu,

d) přehled o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky k účelu, pro který byl Fond

zřízen, v hodnotě vyšší než 10.000,--Kč, a zhodnocení, zda a jakým způsobem byly

nadační příspěvky použity; pokud byl nadační příspěvek poskytnut fyzické osobě ke

zdravotním nebo jiným humanitárním účelům a tato fyzická osoba požaduje zachování

anonymity, musí být její anonymita zachována.

e) zhodnocení, zda Fond při svém hospodaření dodržuje pravidlo stanovené pro omezení

nákladů souvisejících s jeho správou,

f) zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce; roční účetní závěrka je

přílohou výroční zprávy.

5. Fond uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu u soudu, který vede nadační

rejstřík, do kterého je Fond zapsán.

 

IX. Přechodná a závěrečná ustanovení

1.Tento statut je úplným zněním statutu nadačního fondu, schválený správní radou dne

30. ledna 2008

2. Tento statut může být doplňován písemnými, po sobě jdoucími dodatky.

3. Záležitosti výslovně neupravené tímto statutem a zakládací listinou se řídí zákonem o nadacích a

nadačních fondech č. 227/1997 Sb. v platném znění.

Dne 30. ledna 2008 Za nadační fond:

Petr Pivoňka, předseda

Joel Ruml a Jan Keller